64 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 09 maart 2020

Zoutwinning in Veendam toekomstbestendig

In Veendam gaan wij samen lokaal eigenaarschap implementeren bij magnesium-zoutwinning en echte innovatie in de bedrijfsvoering bewerkstelligen zodat deze toekomstbestendig is en draagvlak van de omgeving geniet.

Naast de aardbevingsproblematiek veroorzaakt door de gaswinning vinden er in provincie Groningen ook andere vormen van mijnbouw plaats. Waaronder magnesium-zoutwinning met grote bodemdaling tot gevolg. Deze bodemdaling in Veendam vindt plaats over een betrekkelijk klein gebied, maar is voor Nederlandse begrippen ongekend diep. Deze mijnbouwactiviteit, de activiteit zelf alsmede de bodemdaling, heeft invloed op de omgeving waarbij er ook nog een overlapping aanwezig is van de gevolgen van gaswinning (gestapelde mijnbouw).

Mijnbouw is in de kern niet duurzaam te noemen, op lange termijn is deze vorm altijd eindig met onomkeerbare gevolgen voor het milieu, natuur, flora en fauna. Op 20 april 2018 is bij deze zoutwinning in een caverne in de diepe ondergrond een scheur ontstaan in het dak van een groot cavernecluster. Daarbij is pekel en ook ook diesel door het cavernedak gelekt naar de bovenliggende grondlagen. De gevolgen voor het milieu en de omgeving zijn nog ongewis. Inwoners in het bodemdalingsgebied van magnesium-zoutwinning maken zich zorgen over hun leefomgeving. Zij ervaren dat zij wel de lasten dragen maar niet delen in de baten. De inwoners in het gebied ervaren de nadelen van deze bodemdaling door zoutwinning: schade aan woningen wordt niet erkend, waterpeilaanpassingen zijn nodig om schade te voorkomen, negatieve gevolgen voor de opstallen, negatieve imago van het gebied, negatieve gevolgen voor de landbouw, natuur en milieu. De magnesium-zoutwinning brengt anderzijds werkgelegenheid voor de regio en is voor de NOM een belangrijke bron van inkomsten. De exploitant van de magnesiumwinning heeft tot nu toe een matige relatie met haar omgeving waarin zij opereert.

Het idee:
De belangen van de bewoners in het (magnesium)bodemdalingsgebied en die van exploiterend bedrijf brengen wij weer samen. Dat betekent dat inwoners in het bodemdalingsgebied actief participeren en aantoonbaar meedelen in de revenuen van de exploitatie van magnesium-zoutwinning. De bedrijfsvoering dient gericht te zijn op een zo duurzaam mogelijke productie waarbij zo beperkt mogelijk wordt gewonnen en het gewonnen product zo hoogwaardig mogelijk wordt weggezet in de markt. De bodemdaling en de negatieve gevolgen worden daarbij geminimaliseerd. Door innovatie wordt een transitie in de bedrijfsvoering bewerkstelligd zodat onttrekken van magnesiumzout in Veendam niet meer noodzakelijk is. Zodoende kan op lange termijn de werkgelegenheid gewaarborgd blijven.