77 Idee van: Martin van der Leest Publicatiedatum: 21 maart 2020

WORKING TOGETHER

In Spanje bestaat een groep van coöperaties, Corporación Mondragon, die samen één van de grootste bedrijven van Spanje vormen. Door samen te werken hebben zij een economisch sterke positie weten te realiseren. In navolging van dit voorbeeld is in 2019 Coöperatieve Innovatie Hub Veenkoloniën U.A. opgericht. De ambitie van deze coöperatie is het realiseren van een economische sterke en weerbare regio Zuidoost-Groningen waar inwoners trots op zijn en waar het goed werken, wonen en leven is.

Tien initiatiefnemers (SealteQ, PuurID, Rein Advies, Avitec, Witec, Rabobank, Kredietunie OG, Noorderpoort, Ubbo Emmius, gemeente Stadskanaal) willen de krimpregio Z-O Groningen revitaliseren. Dit willen zij doen door gezamenlijk te gaan ondernemen in de vorm van een coöperatie. De coöperatie wil de werkloosheid in de regio Z-O Groningen laag en de lokale economie levendig en stabiel houden door:

 1. Nieuwe werkgelegenheid (binnen de coöperatie als eigen businessmodel) te creëren door de productie- en maakindustrie in de regio te versterken. De leden van de coöperatie brengen hun eigen specialismen en know how in waardoor er multidisciplinaire oplossingen kunnen worden geboden. Hierdoor ontstaan er realistische proposities die omgezet kunnen worden in business.
 2. Samen te werken met onafhankelijke partijen.
 3. Innovatiebewustzijn te ontwikkelen door het organiseren van kennissessies en kennis zo toegankelijk te maken voor het regionale mkb.
 4. Innovatie te faciliteren door actief uit te vragen welke kansen ondernemers zien en hen te ondersteunen bij het formuleren v/d vraag en het vinden van studententeam en/of experts.
 5. Het netwerk tussen ondernemers zo te organiseren dat actief verbanden worden gezocht tussen sectoren waardoor met gezamenlijke kracht aan een nieuwe businesscase kan worden gewerkt of gezamenlijk kan worden geïnvesteerd.
 6. Innovatieve activiteiten te stimuleren door het bevorderen van uitwisseling van kennis en deskundigheid tussen onderwijs, kennisinstelling en bedrijfsleven door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de partijen binnen de coöperatie.
 7. Leerlingen frequent in aanraking te laten komen met bedrijven door het uitvoeren van realistische opdrachten in een krachtige uitdagende leeromgeving.
 8. Een omgeving te creëren waar leerlingen/studenten aan de slag kunnen met Design Thinking.
 9. Samen te innoveren (open innovatie).
 10. Samen in te spelen op (maatschappelijke) uitdagingen.
 11. Alle activiteiten onder te brengen op één fysieke locatie (broedplaats/proeftuin).
 12. Een integrale aanpak waarbij het gehele speelveld (Human Capital, Innovatiekracht en Ecosysteem) wordt meegenomen.
 13. De ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt te verkleinen.
 14. De ‘kloof’ tussen onderwijs en bedrijfsleven te verminderen door meer relevant, praktisch onderwijs te bieden en door een beschermde feedbackomgeving te creëren buiten school.
 15. Het uitdagend en uitnodigend aanbieden van technisch onderwijs met integratie in praktijksituaties van het regionale mkb (doorlopende leerlijn), om zo talent in de regio op te leiden, te houden en aan te trekken.
 16. Het vertrekken van talent tegengaan door leerlingen/studenten meer te betrekken (en verantwoordelijkheid te geven) in echte innovatieprojecten (valorisatie).
 17. Het ontwikkelen van vaardigheden van (potentiële) mdw’s. Een leven lang leren.

N.B. Het project is dupliceerbaar in andere (krimp)regio’s (opschaalbaar).