2 Idee van: G. Metselaar Publicatiedatum: 30 maart 2020

Westerwolde Zorgparadijs van Toukomst

In de ochtendnevels van de nieuwe Toukomst van Westerwolde vervagen de grenzen tussen wonen, recreëren, zorg en welzijn. In kleinschalige  eenheden  binnen bestaande gebouwen en structuren bieden we een mengeling van wonen, “generatie-wonen”,  pré-mantelzorg, mantelzorg tot en met hospice/ zorg. Hier zijn ouderen welkom voor dagbesteding, voor de laatste maanden van hun leven, maar ook die levend van een welverdiend pensioen wonen bij de kinderen of de dementerende die niet meer (alleen) thuis kan wonen.

Het zijn niet alleen ouderen die er terecht kunnen. In de woongemeenschappen hebben ook jongeren een plek. Dit kunnen gezonde jongeren zij die b.v. in ruil voor een zorgtaak woonruimte wordt geboden, maar ook jongeren met een handicap die zorg en begeleiding nodig hebben, maar prima hun handen uit de mouwen willen steken als vorm van dagbesteding. Of gewoon “beleid wonen”.

Tegelijkertijd zijn er vormen denkbaar zoals de Knarrenhof in Zwolle.

We willen denken in mogelijkheden. Het ‘aantrekken’ van deze groepen mensen vanuit de regio of vanuit het land kan een impuls geven aan de zorgeconomie van Westerwolde. Gezien de huidige leeftijdsopbouw van de gemeente en de daaraan verbonden zorgbehoefte kan deze de extra toestroom van mensen “die leunen op elkaar” echter niet zomaar aan.

In dit project onder Toukomst willen we een werkplaats/experimenteerplek opzetten. Daarin worden woonvormen uitgedacht en parallel daaraan de knelpunten in de regelgeving (RO, woning contingentering, zorg/WMO, financiering) en het voorzieningenniveau in de kernen expliciet gemaakt. Een breed netwerk aan overheden (Rijk, provincie en gemeente), zorgaanbieders, verzekeraars, particulieren, onderwijs etc. participeert hier idealiter in om er gezamenlijk de schouders onder te zetten en die woonvormen met die zorgeconomie mogelijk te maken.

Als we dat doen, kunnen we Westerwolde tot een zorgparadijs omvormen en een aanvullende nieuwe economie introduceren..