5 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Weerzien; de Weer weer open

Lange tijd was “de snik” het belangrijkste vervoermiddel van de stad naar Den Horn en vice versa. Deze trekschuit voer een stuk over “de Weer”, een schipsloot die via het Aduarderdiep en het Hoendiep Den Horn over het water met Groningen verbond. De straatnamen “Weersterweg” en “Lange Weersterweg” herinneren nog aan deze in de vorige eeuw gedempte vaart.

Het plan van het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Den Horn is de Weer weer open en toegankelijk te maken.

Het weer open maken van de Weer biedt Den Horn en het omliggende landschap allerlei mogelijkheden:

–          De open Weer kan een belangrijke rol spelen in een toekomstbestendige waterhuishouding, waarbij zowel droogte als “natte” aangepakt kunnen worden;

–          Er kan landschappelijke en biologische winst geboekt worden, die vergroot kan worden door de oevers ecologisch verantwoord in te richten.

–          De aantrekkelijkheid van de recent aangelegde fietspaden rondom Den Horn neemt toe;

–          Een open Weer biedt zowel kleinschalige (lokaal) als wat grootschaligere waterrecreatiemogelijkheden (verbinding naar Reitdiep en Leekstermeer) die de leefbaarheid van Den Horn en omgeving langdurig zal vergroten;

–          Een herstelde Weer geeft Sinterklaas de mogelijkheid Den Horn met de boot te bezoeken 😊

De Weer liep van het Aduarderdiep zuidelijk van de Weersterweg Den Horn in bij Kerktil en liep achter de zuidelijke bebouwing van de Dorpsstraat ongeveer tot aan de oude doopsgezind kerk. Op een oude kaart uit 1850 is de Weer nog te zien als dunne blauwe lijn en staat de naam genoemd.

Op een kaart uit 1925 is de Weer ook nog terug te vinden, inclusief de draaikom ter hoogte van de doopsgezinde kerk. Hier wordt hij “Schipsloot” genoemd.

Ergens na 1925 is de Weer gedempt. Het water werd niet meer als vaarweg gebruikt en verviel tot een soort openbaar riool.

Proces:

Voordat gestart kan worden zal met alle aanliggende eigenaren gesproken moeten worden over medewerking, eisen en wensen en het te volgen tracé. Dit is bij voorkeur zo veel mogelijk het historische tracé, maar waar nodig / gewenst wordt dit aanpast aan huidig gebruik en toekomstige mogelijkheden.