3 Idee van: Leo Aukes Publicatiedatum: 19 maart 2020

Toekomstperspectief van-huis-uit

Het idee komt voort uit de Van Onderen Beweging, met dank aan de Vereniging Groninger Dorpen, Stichting Perspectief Groningen en het Ministerie van BZK. Van Onderen is een gestaag groeiende groep actieve bewoners, dorpen en professionals.

In de Van Onderen aanpak worden de tot nu toe gescheiden werelden van bewoners en politici/bestuurders met elkaar verbonden en wordt de toekomst van Groningen samen met de bewoners van-huis-uit vormgegeven:

  1. De leefwereld van de bewoners wordt ‘eenvoudigweg’ als vertrekpunt genomen voor het opstellen van een (gratis) Particulier Investeringsplan (PI) voor het eigen huis, de eigen (woon)plek, door architecten in opdracht van de bewoners. Dat is dus een persoonlijke, concrete, herkenbare en vertrouwenwekkende startfase, met individuele keuzevrijheid, die begint met de individuele bewoner en de individuele plek.
  2. Die PI’s worden vervolgens als bouwstenen gebundeld in een integraal plan van aanpak door en met de locale / gemeentelijke overheid, met ‘koppelingskansen’ naar andere belangrijke vraagstukken die de gemeenschap raken. Schade en herstel maken daarvan ook integraal onderdeel uit. Het verband wordt ruimer: bewoner wordt bewoners, de eigen woonplek wordt buurt / leefomgeving.
  3. De ontwikkeling, uitvoering en vooral borging daarvan vindt stapsgewijs plaats binnen een nieuw maatschappelijk democratisch werkverband van bewoners met de lokale overheid / de gemeente.
  4. Deskundigen ondersteunen dit primaire proces, zijn daarop gericht en daar omheen georganiseerd, onder regie van de lokale overheid en de bewoners. Zij staan dus niet op grote bestuurlijke afstand.

Wezenlijk hierbij is het besef bij alle betrokkenen, dat het doel en de daarvan afgeleide ijkpunten zijn: het bevorderen van het welbevinden van de bewoners in hun directe leefomgeving.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar bijgevoegde link onderaan de pagina  en het binnenkort te publiceren Van Onderen Handboek.

Door deze Van Onderen aanpak wordt dus ook een fundament gelegd voor de revitalisering van de locale democratie en de leefbaarheid van het platteland, en het vertrouwen van bewoners in de (locale) overheid. Niets meer of minder. In onze optiek is Nationaal Programma Groningen in de positie om hieraan met gericht financieel beleid een effectieve bijdrage te leveren.

Fasering en budgettering

Op dit moment zijn reeds zo’n 500 bewoners / eigenaren volgens deze Van Onderen aanpak actief met hun huizen aan de slag, ondersteund door architecten en gemeenten, en op de achtergrond door BZK. Bijvoorbeeld in Krewerd, Steendam, Tjuchem en (delen van) Overschild. Bij doorontwikkeling gaat het om een gratis advies (á 7500) voor alle bewoners in het aardbevingsgebied (50.000), het ontwikkelen van dorpsvisies, en de ondersteuning van de regie in de formele samenwerking tussen bewoners en gemeentes, deskundigheidsbevordering van gemeenten.

Verzoek

We treden graag met u in nader overleg over de mogelijkheden van financiële garanties in de komende tien jaar voor de nog ongedekte onderdelen van deze Van Onderen aanpak, waarvan de elders wèl gefinancierde technische versterking uiteraard een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt.

En in de tekst toevoegen: Het Van Onderen Toekomstlied en het complete verhaal zijn te vinden op de website van de Groninger Dorpen.

https://groningerdorpen.nl/wp-content/uploads/2020/04/Toekomstperspectief-van-huis-uit-def.pdf