9 Idee van: Rob Hendriks Publicatiedatum: 26 maart 2020

Revitalisatie van onze karakteristieke boerderijen

Het probleem

Veelal hebben eigenaren wel ideeën over nieuw gebruik van erf en opstallen, zoals bijvoorbeeld de transformatie naar nieuwe woonvormen. In veel gevallen lopen ze echter vast in de verdere planontwikkeling door een voor hun niet te doorgronden stapeling van vraagstukken. Zo ervaren ze, ondanks de diverse loketten, regelmatig onduidelijkheid over de regelruimte, complexiteit rond financiering, onbekendheid met subsidies, enzovoort. Gevolg is dat ideeën niet worden uitgevoerd met in sommige gevallen verloedering als gevolg.

En dat terwijl alle betrokken partijen de meerwaarde van transformatie van boerenerven naar eigentijdse woon-/werk/leefgemeenschappen of andere functies lijken te zien. Het typische beeld van het Groninger platteland wordt ermee behouden, het erfgoed krijgt een nieuwe invulling, nieuwe woonprogramma’s passen binnen het krimp- en leefbaarheidsbeleid en de bewoners/eigenaars zien kansen om erf en opstallen te onderhouden. Daarnaast wordt de doorstroming op de woningmarkt gestimuleerd. Tot slot dragen de veelal geplande landschappelijke toevoegingen op het erf ook nog eens bij aan het versterken van de biodiversiteit in het gebied.

Helder is dat er niet één partij is aan te merken waardoor de ontwikkeling stagneert. Veeleer ligt het aan de timing van de gesprekken, de wijze waarop deze gevoerd worden, het ontbreken van zicht op oplossingsrichtingen en de kwaliteit van de informatieoverdracht.

 

Ons idee

Door middel van een toegankelijk aanspreekpunt van experts op het gebied van landschaps- en gebiedsontwikkeling van boerenerven, willen wij deze vicieuze cirkel te doorbreken.

  • We zetten een laagdrempelig contactpunt op waar zowel de eigenaar als de gemeente terecht kan voor ondersteuning bij het oplossen van knelpunten in de planontwikkeling bij herbestemming van beeldbepalende en monumentale boerderijen en een verantwoorde landschappelijke inpassing.
  • We lopen vooruit op de nieuwe Omgevingswet en zetten het idee, de plek en de natuur centraal. Hierbij denkend vanuit de instelling ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.
  • Middels gespreksrondes met de eigenaren, gemeente, financiers, lokale partners enzovoort zoeken we naar strategische oplossingen en verbinden partijen rond het vraagstuk.
  • We bundelen kennis en ervaring op zowel ruimtelijk, planologisch, juridisch en financiële vlak om snel en kordaat de juiste strategie uit te zetten.
  • Vernieuwende inzichten ontsluiten we op een digitaal platform voor zowel de eigenaar als gemeenten ter inspiratie.
  • We zetten ons actief in om draagvlak te creëren bij lokale partners die op enigerlei wijze bij kunnen dragen aan het realiseren van het plan.

Onze wens is door middel van de financiële bijdrage bovenstaande activiteiten te realiseren en een proefperiode te draaien onder de vlag van een stichting. Na deze proefperiode kunnen we vaststellen of we voorzien in een behoefte en op welke wijze de stichting zelfstandig kan draaien.