4 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Pilot Warmtenet Middag-Humsterland

De trend om windmolens en zonnevelden te plaatsen gaat in tegen het uitgangspunt dat het Nationaal Landschap Middag-Humsterland behouden moet worden. Bewoners en onderzoekers vonden een alternatief: een lage temperatuur warmtenet. Dat bestaat wel in woonwijken of dorpen, maar nog niet geïntegreerd in landelijk gebied. Middag-Humsterland is een pilot gebied bij uitstek omdat door de aard van de verkaveling rond kleine dorpen veel boerderijen en schuren staan. De daken kunnen worden benut voor warmtewinning en de warmte kan lokaal worden opgeslagen.

 

Het idee: een plattelands lage temperatuur warmtenet

Wat met behoud van het landschap prima kan is een ondergronds warmtenet aanleggen waarlangs warmte lokaal wordt getransporteerd en opgeslagen. Boerderijdaken kunnen worden benut om met gecombineerde panelen elektriciteit op te wekken en warmte te genereren. Door zoals nu de gewoonte is alleen zonnepanelen op daken te leggen wordt een groot potentieel onbenut gelaten. Zonnecollectoren, welke puur gemaakt zijn om warmte te genereren, leveren per oppervlakte zelfs 3 keer zoveel energie als zonnepanelen. Een lage temperatuur warmtenet geeft minder verliezen dan een hoge temperatuur warmtenet. Transportafstand is bij lage temperatuur netten een bottle neck zijn, maar dat hoeft het in Middag Humsterland niet te zijn.

 

Waarmee ons doel is: laat Middag-Humsterland het eerste landelijke gebied zijn waar een warmtenet werkzaam is. Dat kan ook nog in combinatie met elektriciteitswinning.

 

Voorafgegaan proces

De warmtevraag de overstijgt ruim de elektriciteitsvraag. In energie-eenheden uitgedrukt gebruikt een huishouden ongeveer 3 keer zoveel energie voor verwarming en douchen als voor elektrische apparaten. Terwijl in transities de elektriciteitsvraag tot nu toe sterk op de voorgrond staat. Voor transitie in warmte-energie is isoleren uiteraard de eerste slag die kan worden gemaakt. Warmte anders winnen dan via fossiele energie is de andere. In een aantal sessies in het gebied zijn de volgende stappen recent gedaan: ontwikkelen van een regionaal energieprofiel, bouwen aan een duurzame local community en uitvoering van een Ontwerpproces voor “Proeftuin Middag-Humsterland”. In 2019 is “Energietransitie in Middag-Humsterland” verschenen met daarin een schets van het warmtenet en andere ideeën vanuit de regio. Zon4Ons heeft als bewonerscollectief al gezamenlijk zonnepanelen op boerderijdaken liggen.

 

En nu?

Een aantal partijen zijn actief in de transitievraag in Middag-Humsterland:

–          De werkgroep Energie

–          Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

–          Hanze Hogeschool, lectoraat Energietransitie

–          Bewoners, o.a. vertegenwoordigd via Dorpsbelangen

–          Private partijen.

–          Gebiedsraad Middag-Humsterland

–          Gemeente Westerkwartier

 

Er is veel voorwerk door bewoners gedaan. Nu is het tijd om de zorgvuldig opgebouwde voorzet af te maken door in te koppen. Om de plannen te concretiseren is een pilot met lokale warmteopwekking en warmteopslag nodig. In samenwerking met o.a. NextHeat (www.nextheat.nl), een  lokale start-up die ook in de voorfase betrokken is geweest, willen we in een/enkele dorpen tot concretisering van een warmtenet komen. Dat betekent de juiste technische (on)mogelijkheden zoeken, berekenen, begroten, financieren, uitvoerders zoeken, betrokkenheid creëren etc. Als bewoners van de regio hebben we een lange en goed uitgemeten aanloop genomen. De sprong kunnen we als bewoners echter niet alleen maken, daarvoor hebben we professionele hulp nodig.