7 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Oude Winschoterdiep in de stad open voor recreatie

Doel is om het Oude Winschoterdiep in de stad Groningen ter hoogte van de kruising met de nieuw in te richten Ringweg Zuid, open en bevaarbaar te houden middels een aquaaduct. De eerste aquadukt van Groningen.

In het huidige plan Aanpak Ring Zuid is voorgesteld dat het Oude Winschoterdiep wordt afgesloten en de huidige vaste bruggen in de Zuidelijke Ringweg worden vervangen door een tunnel met een sifon. Hierdoor worden grote kansen gemist voor het opnieuw bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep. Uit de huidige stukken Ringweg Zuid en Mer, blijkt dat in het huidige plan met alle soorten verkeersstromen rekening is gehouden, echter niet met deze waterweg en dus het varende verkeer. Een prachtige kans voor Groningen om te breken met de traditie van dempingen in de stad.

12 Belangrijke argumenten om de plannen alsnog aan te passen: Unieke kans om deze meer dan 400-jarige historische vaarweg weer in zijn oude glorie te herstellen. Het diep kan functioneren als een parallelle route voor staande mast schepen, hierdoor minder brugopeningen in de A7 en omliggende wegen. Veiliger vaarweg door scheiding beroepsvaart en recreatievaart richting Oostersluis. Nieuwe toeristische vaarweg door de stad richting Veenkoloniën, Dollard, Duitsland en Friesland. Economische impuls “Silo-plein” en toegevoegde waarde voor omliggende woonwijken. De recent aangelegde beweegbare bruggen krijgen weer volledige functie dus geen desinvestering. Sluit aan bij visie Rijk, Provincie, Stad en Waterschappen betreft vaarwegen. Biedt Stad en gebiedsontwikkeling kanaalzone een economische impuls. Draagt bij aan ontsluiting van het Euroborggebied (Bijv. de Groene Kathedraal/FC Groningen) en de vaarroute middels Helperdiepzone. Voldoet aan de eisen m.b.t. de afvoer van boezemwater van de betrokken waterschappen. Het diep is een watervoerenddiep binnen het boezem. Realisatie is technisch haalbaar. Als alternatief is de Druppel t.p.v. de kruising met Ringweg Zuid (een bocht naar het Westen) (Zie prent) bedacht als alternatieve 2e mogelijkheid van doorvaart.