22 Idee van: Harm Evert Waalkens Publicatiedatum: 20 maart 2020

Nieuwe Statenzijl, migratiegebied Westerwoldse Aa

Het aanleggen van een groot migratiemoeras in de Westerwoldse Aa.

Het uitwatering punt van de Westerwoldse Aa is NieuweStatenzijl, waar middels een enorm sluizencomplex het water uit de Westerwoldse Aa gespuid wordt. Deze rivier met een achterland van meer dan 150.000 hectare is een belangrijke ecologische levensader voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt.

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het laten meanderen van de rivier en het schoner maken van het water heeft een aanzienlijke impuls gegeven aan de groei van de soortenrijkdom. Bij het sluizen complex NieuweStatenzijl liggen nog behoorlijke blokkades voor de intrek van aal en andere vissoorten die nu maar mondjesmaat kunnen migreren.

Dit voorstel richt zich in de eerste plaats op het de-blokkeren van de barrières die er nu zijn bij NieuweStatenzijl. Het idee is om een groot migratiegebied in te gaan richten naast het uitwatering punt in de Westerwoldse Aa. Een gebied van 500- 1000 hectare als brak watermoeras in te gaan inrichten, waar de gedempte getijden vrij spel hebben.

Het zou een gezamenlijk initiatief van Nederland en Duitsland kunnen zijn om aan beide zijden van de rivier zo’n gebied te gaan inrichten.

Het resultaat is dan dat:

  • Er het grootse getijdennatuur gebied van Europa ontstaat met wetlands.
  • Een bij uitstek geschikte broedlocatie voor zeearenden gemaakt wordt, naast het Lauwersmeer.
  • Er een gebied gecreëerd wordt waar de ecologische diversiteit enorme kansen geboden wordt.
  • Het aansluit op de unieke kwaliteiten van de Dollard buitendijks en binnendijks van het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën.
  • Aan de rand van de Wadden als Wereld Erfgoed een wezenlijke bijdrage geleverd wordt aan het upgraden van zowel het buitendijks gebied als ook aandacht voor het de bijzondere karakteristieken van het polderlandschap in het Oldambt.

Nevenschikkende doelen

  • Anticiperen op klimaatverandering.
  • De klimaatveranderingen zullen onafwendbaar leiden tot het aanpassen van de spui-capaciteit bij NieuweStatenzijl.
  • Zeespiegelrijzing, vaker extremiteiten met droogte en regenval, zullen vertaald gaan worden in mogelijk het op termijn bouwen van een gemalen complex.
  • Om het gebied van verre herkenbaar te maken zou de omzoming van het moerasgebied kunnen geschieden met 15 meter hoge windmolens en een gebied met zonnepanelen, met als achtergrond het sluizencomplex NieweStatenzijl.
  • De ecologische kwaliteit van het Dollard estuarium.

De projecten die nu ten dienste staan van de kwaliteit van het water in de Dollard en dus ook het terug brengen van leven in het Dollard estuarium zouden aan kunnen sluiten bij een brede verkenning van bovenstaande ideeën. De huidige ingrepen hebben helaas nog onvoldoende resultaat opgeleverd.

Kortom een voorstel dat Groningen, het Oldambt, de Dollard en het Wereld Erfgoed de Wadden op de kaart zet.