19 Idee van: Dik Koopmans Publicatiedatum: 16 maart 2020

Huisvesting 55-plussers in leegstaande boerderijen

De Stichting Blijven Wonen in Westerwolde wil huisvesting realiseren voor 55-plussers. Het gaat om mensen die, met het oog op de toekomst, kleiner en comfortabeler willen gaan wonen. In het mooie Westerwolde en het liefst gezamenlijk met anderen, gelijkgezinden. Mét anderen, maar wel met behoud van privacy.

Het idee is oorspronkelijk bedacht door iemand op leeftijd die aan den lijve de nadelen ondervond van het wonen in een groot vrijstaand huis met een grote tuin in Westerwolde. Ooit was hij naar Westerwolde verhuisd vanwege de ruimte en rust, die volop in deze gemeente te vinden is. Een woning/appartement die zou voldoen aan de voorwaarden ruimte en rust en tevens kleiner en comfortabeler zou zijn (waar hij en zijn vrouw behoefte aan hadden), is niet te vinden in Westerwolde. Verhuizen naar een plek buiten Westerwolde zou betekenen dat hij afscheid moest nemen van het sociale leven en de sociale contacten die hij in de afgelopen decennia had opgebouwd.
Kennissen van zijn leeftijd die noodzakelijkerwijs al verhuisd waren naar een appartement buiten de provincie, deelden met hem hun ervaring van gemis van ooit opgebouwde relaties. Hij werd daarmee bevestigd in zijn opvatting dat vraag en aanbod van ouderenhuisvesting niet op elkaar aansluit in Westerwolde. Hij heeft daarom het initiatief genomen door een aantal medestanders te zoeken om een stichting op te richten: Stichting Blijven Wonen in Westerwolde.

Het idee voorziet in het bijdragen aan het oplossen van aantal kwesties in Oost-Groningen: vergrijzing, leegstand, doorstroming, het niet aansluiten van vraag en aanbod, krimp van het aantal huishoudens en sociaal isolement. Met het verbouwen van leegstaande boerderijen tot gelijkvloerse appartementen krijgen oudere inwoners voor wie het wonen in een vrijstaand huis met grote tuin niet langer passend is, de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Zij hoeven niet naar een appartement buiten de regio te verhuizen.

Een dergelijke verhuisbeweging zou leiden tot een verdere bevolkingskrimp in de regio die met een verhuizing naar een appartement in een verbouwde boerderij wordt voorkomen. Hun vrijgekomen huizen komen beschikbaar voor jonge(re) gezinnen die naar deze woningen kunnen doorstromen. Per saldo leidt dit tot een toename van het aantal inwoners. Daarnaast krijgen de leegstaande boerderijen een nieuwe functie, zodat verpaupering van de directe omgeving van deze boerderijen wordt tegengegaan. Door gebruik te maken van in onbruik geraakte boerderijen wordt bijgedragen aan het behoud van “agrarisch erfgoed” en blijft het landschappelijk karakter van Westerwolde behouden.

Met de realisatie van appartementen voor ouderen in leegstaande boerderijen wordt eveneens bijgedragen aan het voorkomen van het in een sociaal isolement geraken van ouderen. Bij realisatie van een te verbouwen boerderij tot huisvesting voor 55-plussers op de wijze zoals hierboven geschetst wordt bijgedragen aan een leefbaar Westerwolde. En dus aan een goede toekomst voor dit deel van de provincie Groningen.

Voor nadere informatie: www.blijvenwoneninwesterwolde.nl