10 Idee van: Initiatiefgroep Hamdijk Publicatiedatum: 19 maart 2020

Hersteld & Bewaard

Toekomstig “Schansen en Agrarisch Landschapspark Hamdijk”.

Het project handelt om herstel, restauratie, revitalisatie (o.a. via verduurzamen & isolaties), verbetering samenhang van architectuur (circa 5 rijksmonumenten + 8 karakteristieke Oldambster boerderijen  en landschap, met o.a. circa 10 slingertuinen en circa 10 kolken). Dit in het gebied tussen Bad Nieuweschans en Oudeschans, met als brandpunt de Hamdijk (groen lint herstel). Onder andere i.s.m. onderwijs (stages en praktijk leerplaatsen), culturele uitwisseling (onderzoek architectuur, landschap, tuinhistorie; oorsprong slingertuinen en beplanting in wisselwerking met publicaties/ ezingen/symposium en stimulering toeristische ontsluiting i.s.m. economie en ook met Duitsland.

Bedacht is het door de “Initiatief(bewoners)groep Hamdijk” n.a.v. het wetenschappelijke rapport “Een Bewaard Landschap” van drs. Wim Meulenkamp uit 2002. In dit rapport werd het Hamdijkgebied, dat gelegen is tussen de schansen Nieuweschans-Booneschans-Oudeschans, als één samenhangend argrarisch complex met bijbehorende architectuur beschreven – samen met het door Libau-erfgoedloket in mei 2019 gepubliceerde rapport “Toekomst Oldambtster boerderijen”.

Het project is opgebouwd rond de kernwoorden leefbaarheid, toerisme, economie, duurzaamheid, herstel zowel experimenteel als innovatief kennisverwerving en kennisoverdracht in wisselwerking met langdurig cultuurbehoud. Zowel bedoeld voor de huidige generatie als voor komende generaties.