17 Idee van: H.W. Stuut Publicatiedatum: 10 februari 2020

Herstel landschap en groen in gemeente Oldambt en omgeving

Herstel van houtwallen, houtsingels, heggen, (vogel)bosjes, et cetera. Meer groen en bomen dus.

Hierbij wil ik een serieuze bijdrage leveren aan de discussie om de 22 miljoen te besteden aan verbetering van onze woon(leef)omgeving. Geen Wipkip dus, maar wel bomen en groen.

In onze gemeente treffen we veel landerijen en weilanden aan die goeddeels zijn verworden tot kale vlaktes, waar de wind in de droge zomers vrij spel heeft en waar geen enkele beschutting meer is, met alle nadelige gevolgen van dien. Ik pleit er voor om in het landschap de houtwallen, houtsingels, heggen, (vogel) bosjes, etc. terug te brengen.

In de tweede helft van de 20ste eeuw zagen we de schaalvergroting in de land- en veeteelt zijn intrede doen. Vorenstaande landschapselementen pasten daar niet bij. Het landschap werd steeds meer uitgekleed en kaler, de percelen steeds groter. Beplanting en bomen werden gerooid (omdat ze in de weg stonden) of gingen verloren door achterstallig onderhoud.

Vanaf circa 1980 kwam gelukkig er een kentering op gang en begon men in te zien dat deze landschapselementen belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde hebben. Het kwaad was toen echter al grotendeels geschied en bij veel landeigenaren (boeren) was (en is) er ook geen enkel begrip voor dit standpunt.

Ondanks het feit dat we tegenwoordig steeds meer gaan inzien dat groen en met name bomen erg belangrijk zijn voor ons milieu (denk aan het miljoenen bomenplan), wordt er door SBB nog duchtig gerooid, omdat ze moeten voldoen aan hun leveringsplicht betreffende de snippers voor de vervuilende bio-centrales. Het paard achter de wagen spannen dus.

Houtwallen, singels, en bijvoorbeeld heggen zijn, behalve voor het milieu, van groot belang voor de planten- en dierenwereld. Ze leveren voedsel, nestgelegenheid en beschutting. Voor zeldzame dieren, zoals de das, zijn ze onmisbaar. Maar behalve als leefgebied kunnen deze landschapselementen ook dienen als verbindingswegen, als onderdeel van de ecologische infrastructuur. Daarnaast kan men ze combineren met wandel- en fietspaden en men kan ze strategisch inzetten en positioneren in verband met horizonvervuiling door windmolens.

Er zijn in de provincie (en in het land) gelukkig in dezen al meerdere projecten opgestart. Een voorbeeld daarvan is:
https://www.landschapsbeheergroningen.nl/projecten/herstel-houtsingels-en-aanleg-petgaten-in-het-zuidelijk-westerkwartier/

De gemeente Oldambt zou op deze wijze een veel groenere gemeente kunnen worden en actiever kunnen bijdragen aan een beter milieu. Dat lijkt me in het belang van alle inwoners en het draagt bij aan een betere wereld, ook voor hen die na ons komen.