15 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Herstel eiland contouren in het Middag-Humsterland

Middag en Humsterland waren vroeger Waddeneilanden. Het is een lang gekoesterde wens om de contouren van de eilanden weer zichtbaar te maken. De laaggelegen gebieden waren vroeger de zeearmen, de verhogingen waren de wierden die als woonplaatsen werden gebruikt en als vluchtplaatsen dienden in tijden van hoogwater. Het gebied wordt al lang bewoond en daarmee is het Middag-Humsterland  geworden tot een mooi oud cultuurlandschap dat nog redelijk intact is met de wierden, oude kerkjes en kronkelige sloten. Op basis daarvan heeft het gebied de status van Nationaal Landschap gekregen en is het slotenpatroon vastgelegd in een convenant.

Naast het zichtbaar maken van de eiland contouren kan dit project ook een goede bijdrage leveren aan een belangrijke uitdaging van deze tijd: het klimaat.

–          Waterberging in perioden van wateroverlast

–          Waterbuffers in perioden van droogte

–          Permanente natte gedeelten als weidevogel gebied

–          Verhogen van de biodiversiteit door de lagere gebieden natuur inclusief te beheren

Geen van deze 4 redenen behoeft nadere uitleg, de uitvoering des te meer. Voor de uitvoering is een  samenwerking nodig van de waterschappen, landschapsarchitecten, natuurbeheerders en landeigenaren om samen tot een plan komen. De nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland zou daar samen met de Gebiedscooperatie Westerkwartier een rol in kunnen spelen. Bovendien sluit dit idee naadloos aan bij een reeds ingediend Toukomst idee: “ De Oevers van de Oude Riet” .

In deze bijzondere tijd waarin het openbare leven en de economie nagenoeg tot stilstand zijn gekomen, is het bijna vreemd om over dit soort landschappelijke kwesties te moeten nadenken. Toch blijkt dat de natuur, in dit geval een klein virus, ons leven volledig kan ontwrichten. Laat dit een goede les zijn. Laten we ons goed voorbereiden op de klimaat uitdagingen waarvan we redelijk zeker zijn dat ze zullen komen. En wat zou het mooi zijn als we dat goed inpasbaar in het landschap gaan doen.