32 Idee van: Ernst Lofvers Publicatiedatum: 19 maart 2020

Herstel de blauwe aderen van Groningen!

De maren vormden, als oude waddenkreken, eeuwenlang dé verbinding tussen stad en ommeland. Via de maren werd handel gedreven, werd turf aangevoerd, en werden de landbouwproducten afgevoerd. De waterpeilen stonden veel hoger dan nu. De oevers waren omzoomd met riet, de maren waren een walhalla voor waterleven.

Door bodemdaling door gaswinning, en vergaande ruilverkaveling zijn vele maatregelen getroffen die hebben geleid tot diepe ontwatering van het Groninger kleigebied. Voor de vergaande ontwatering en steeds optimalere waterhuishouding – vooral voor de landbouw – werden vele maren afgedamd en werden op veel stukken de peilen sterk verlaagd. Daar resten nu diep gelegen sloten tussen hoge steile kleiwallen. De maren werden afgedamd. Ze werden als voormalige transportaders van Groningen ontoegankelijk voor schepen en verloren hun ecologische waarde. De doorgaande linten versnipperden. Ze zijn verworden tot ecologisch arme prutsloten, afvalputjes vol stikstof, fosfaat uit de mest en vol bestrijdingsmiddelen.

Op de plakken waar ze nog in tact zijn herken je nog de brede vaarten, omzoomd door wuivende rietkragen, zoals het Geweijde nabij de Lange Landster molen en door de dorpskern van Thesinge. Laten we die restanten als wenkend perspectief nemen. Laten we de dorpen weer via het water toegankelijk maken, de dammen slechten of passeerbaar maken, en laten we de eenheid van deze voormalige blauwe linten in het landschap herstellen.
Het zal veel geld kosten en draagvlak vergen van de waterschappen en de landbouw, omdat de waterhuishouding op een aantal punten moet worden aangepast, maar het kán nog.

Door de waterpeilen weer omhoog te zetten worden de maren niet alleen weer bevaarbaar, maar krijgen ze ook hun ecologische waarde terug. Daarnaast worden met de hogere peilen ook grotere waterbuffers gecreëerd voor de landbouw. Dit is ook hard nodig om de verdroging en verzilting een halt toe te roepen, gezien de verwachte steeds heter en droger wordende zomers. de Maren kunnen weer een vitale bron worden voor irrigatie en het op peil houden van het zoete grondwater
Het Groninger Ommeland zal aantrekkelijker worden, een deel van haar historische karakter terugkrijgen en daarmee een flinke impuls krijgen. De ecologische waarde zal toenemen, dit is goed voor de visstand en de watervogels. De hogere peilen zullen in tijden van droogte de boeren beter voorzien in hun behoefte aan zoet water, komende decennia een steeds grotere opgaaf.

Kortom: herstel het blauw in het Groninger Ommeland, herstel de maren! Een verbeterde waterhuishouding is van belang voor het vitaal houden van het platteland van en de landschappelijke en recreatieve aantrekkelijkheid!