13 Idee van: Saskia Koers Publicatiedatum: 20 maart 2020

Gelijke kansen voor een gezonde generatie

In gemeente Oldambt groeit 12,1% van de kinderen op in gezinnen met een langdurig laag inkomen. Voor deze kinderen geldt grote kansenongelijkheid. Er is een statistisch verband tussen opleidingsniveau, armoede en gezondheid. Wie opgroeit in armoede heeft minder opleidingskansen en een slechtere gezondheid. Deze kinderen staan met 0-3 achter! Met ‘Gelijke kansen voor een gezonde generatie’ willen we alle kinderen een gelukkige, gezonde en kansrijke toekomst bieden.

Opgroeien op het platteland van Groningen is opgroeien in een prachtige omgeving! Toch hebben onze kinderen minder kansen op een welvarende toekomst. Want, waar minder mensen wonen en afstanden langer zijn, zijn nu eenmaal minder voorzieningen. We moeten meer moeite doen om onze kinderen te laten meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. We moeten meer moeite doen om hen te helpen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Lang niet iedereen kan dat betalen of organiseren, want juist in Oost-Groningen speelt armoedeproblematiek een rol.

Onder de titel “Gelijke kansen voor een gezonde generatie” wordt in Oldambt samenwerking gezocht tussen scholen en organisaties. Vanuit de school als plek waar alle kinderen komen, willen we elke (school) dag van kinderen verrijken met sport, cultuur, gezondheid en techniek. Geen saaie lessen, maar leuke, leerzame dingen doen in en met de omgeving. We willen dit doen door samen te werken met lokale sportaanbieders, cultuurmakers, ondernemers en organisaties, en deze te ondersteunen door professionals. Hierdoor versterken we onze leefomgeving en kunnen we samen onze kinderen een gelukkige, gezonde en kansrijke toekomst bieden!

Deze samenwerking gebeurt op een living lab manier: in de samenwerking zijn kinderen en ouders stakeholders die meedoen, mee bedenken en meebeslissen. Dit doen zij op basis van gelijkwaardigheid met de andere stakeholders: scholen, gemeente, welzijnsorganisaties, sport- en cultuuraanbieders, ondernemers en de Hanzehogeschool die als kennisinstituut de effectiviteit onderzoeken. Tezamen zoeken we naar mogelijkheden om de lesdag zo te verrijken dat alle kinderen ongeacht de omgeving waarin zij opgroeien hun talenten kunnen ontdekken en aangemoedigd worden om deze te ontwikkelen. Door ouders en het gehele gezin mee te nemen, kunnen zij een gezondere leefstijl aanleren.
Door de lokale partijen (sport- en cultuuraanbieders) hierbij een stevige positie te gunnen, worden deze ook versterkt en komen kinderen in aanraking met nieuwe netwerken. Leraren kunnen hierdoor worden ontlast en hun lestijd optimaal benutten voor kennisoverdracht.

Met wie is het bedacht? Het idee is bedacht door de Hanzehogeschool Groningen en gemeente Oldambt. Tegelijk met ideevorming liep het traject van het Oldambtster Sportakkoord. In de bijeenkomsten van het sportakkoord gaven partijen uit het onderwijs (BO en VO) en sportaanbieders aan elkaar te kunnen versterken door samenwerking. Bij zowel het thema inclusie als vitale sportaanbieders kwam deze samenwerking als actiepunt naar voren. Om deze opbrengst uit het sportakkoord te verbinden met ‘Gelijke kansen voor een gezonde generatie’ wordt dit idee door de onafhankelijke sportformateur gedeeld met Toukomst.
Uiteraard juichen we toe dat dit idee in een groter gebied wordt uitgewerkt.