64 Idee van: Koos Vos Publicatiedatum: 26 februari 2020

“De Oevers van de Oude Riet”

Het Platform van De Oude Riet wil de rivier de Oude Riet duidelijker zichtbaar maken in het landschap van West-Groningen. In het weidse beekdal worden zo ecologische doelen gerealiseerd. Ook wordt de landschaps- en cultuurhistorie door vele acties in een dynamisch proces geactiveerd.

De Oude Riet is een vroegere getijdenrivier in West-Groningen. Aanvankelijk was het een enorme veenrivier, die na het ontstaan van de Lauwerszee transformeerde tot een honderden meters brede zeearm. Tegenwoordig ligt de bron bij de Friese grens en de uitmonding bij gemaal Electra in het Reitdiep. De Oude Riet is van cruciaal belang geweest voor de ontwikkeling van West-Groningen.

Vanuit de oevers van de Oude Riet is het Westerkwartier bevolkt geraakt. Zij is de bakermat van de ontstaansgeschiedenis van dit deel van de Ommelanden. Net als de Ruyten Aa, de Hunze, de Drentse Aa en het Koningsdiep komt het beekdal van de Oude Riet daarom integraal eerherstel toe.

Om dit te realiseren is het Samenwerkingsplatform Oude Riet in het leven geroepen. Dit platform is een associatie van organisaties in het Westerkwartier: de Vereniging Groninger Dorpen, Staatsbosbeheer, de Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier, Agrarisch Collectief West, NLTO, stichting Natuur- en Cultuur Educatie Westerkwartier, stichting Behoud Rietdal Noordhorn, de Gebiedscoöperatie WK, stichting Kwartiermakers en de RUG.

Op dit moment wordt het Masterplan ‘Langs de Oevers van de Oude Riet’ gerealiseerd.

De inzet is het binden van de identiteit aan de vitale kwaliteiten van het Westerkwartier met het beekdal van de Oude Riet als verbindende centrale factor.

Voor het weer denkbaar maken van de oude bedding van de Oude Riet in het landschap worden de huidige landschapsreconstructies van waterschap Noorderzijlvest met de daarmee samenhangende natuurontwikkeling van stichting Staatsbosbeheer gevolgd, waardoor herstel haalbaar wordt.

Inhoudelijk wordt aangesloten op het laagveen project ‘Groeningen’ en op Middag-Humsterland. Project ‘Groeningen’ wil hotspots rond de stad Groningen met elkaar verbinden en aantrekkelijk maken voor wonen, werken, en recreatie. Middag-Humsterland maakt landschapselementen beter zichtbaar, ontwikkelt ze en herstelt ze waar mogelijk. Zo ontstaat een wederkerig aanjaageffect met koppelkansen voor geheel West-Groningen.
Zo meandert het concept “Langs de Oevers van de Oude Riet’ zich door de vier voormalige gemeenten Marum, Zuid­horn, Leek en Groote­gast en staat symbool voor de cohesie binnen de jonge gemeente Westerkwartier. Tegelijk wordt vanaf de Waddenzee een ecologisch snoer tot diep in het Westerkwartier gecreëerd.

Voor wie? Voor diegenen die het mooie Westerkwartier willen komen bezoeken, maar ook voor onszelf, de huidige bewoners en niet in de laatste plaats voor onze kinderen, die we graag bewust willen laten zijn van het eigen unieke landschap langs de Oevers van de Oude Riet.