25 Idee van: Francie Kaaijk Publicatiedatum: 31 maart 2020

Breed Dorpsinitiatief Warffum: Het Hofje

Veel van de zorg die nu nog door thuiszorg en andere zorginstellingen wordt geleverd, wordt de komende jaren de verantwoordelijkheid van mensen zelf. De bekende concepten als verzorgingshuizen/ steunpunten/de wijkverpleegkundigen zullen in veel krimpdorpen verdwijnen of uitgekleed worden. Terwijl juist de krimpdorpen sterk vergrijzen en ontgroenen. In de dorpen wonen steeds meer mensen die zorg nodig hebben en steeds minder mensen die deze zorg betaald of onbetaald kunnen leveren.
In Warffum speelde dit minder omdat daar het verzorgingshuis Warfheem als vangnet fungeerde. Het verzorgingshuis in Warffum kampte echter met leegstand door de veranderde indicatiewetgeving en werd medio 2014 gesloten. Toen begin 2011 de dreigende sluiting van Warfheem en de nieuwe plannen bekend werden in het dorp ontstond er veel ongerustheid voor de toekomst en werden er in korte tijd 1600 handtekeningen opgehaald waarmee de bewoners aangaven voor behoud van brede zorg in Warffum te willen strijden en niet slechts voor één specifieke groep zorgvragers zoals ouderen met dementie.

Na de eerste emoties van een dreigende sluiting van Warfheem zijn alle lokale partijen in een aantal sessies bijeen geweest om een visie te schetsen op de toekomst van de ouderenzorg in Warffum. In deze sessie waren de gemeente, Dorpsbelangen Warffum en Usquert, Stichting Zorg voor Warfheem, de huisarts en fysiotherapeut, de Hoven en Vestia – de eigenaar van Warfheem – aanwezig. Alle partijen hebben zich achter de visie geschaard waarbij wel is aangegeven dat de regie ligt bij de partijen die de bewoners van Warffum vertegenwoordigen. https://www.vn.nl/hoe-warffum-werd-wakkergeschud/ . https://www.goudoudinwarffum.nl/images/download/20130405-NRC-Dan-doet-het-dorp-het-zelf-wel-verzorgingshuizen.pdf
Het woon, zorg & welzijnsproject GoudOud in Warffum was begin 2011 echt een vernieuwend concept en de initiatiefnemers hebben dan ook flink moeten pionieren omdat de situatie rondom de sluiting van het woonzorgcentrum Warfheem toentertijd nagenoeg uniek was. Inmiddels zijn er over het gehele land diverse soortgelijke initiatieven gestart en wordt er veel meer vanuit gebundelde burgerkracht gerealiseerd in de dorpen dan jaren geleden. Dat is een prachtige ontwikkeling en zo kan GoudOud in Warffum op haar beurt ook weer profiteren van andermans ervaringen!

Via “Nieuws” op www.goudoudinwarffum.nl  , via www.dorpscooperatiewarffum.nl, dorpswebsite www.warffum.nl en Op en Om de Terp, kan iedereen de laatste verrichtingen volgen.
In het nieuw te bouwen Hofje wordt een zorgpost gestationeerd. Daarin wordt 24 uurszorg en-opvang gerealiseerd. De zorgpost dient ook als kortdurende opname in geval van vroegtijdig terugkeer uit ziekenhuis; GoudOud werkt daarin samen met o.a. het UMCG. Voorts dient de zorgpost als ambulante zorg voor het dorp, ook 24 uur. Er zijn intentieverklaringen met de huisartsen en wijkverpleegkundigen.