19 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 14 februari 2020

Algemene voorrangsregels op rotonden

Met ondersteuning van de Fietsersbond gaan wij  (Vereniging Dorpsbelangen Westerlee) voor eenduidige verkeersregels in heel Nederland (dus ook in het Oldambt).

Het valt namelijk op dat met name de drie Noordelijke provincies dus ook Groningen een afwijkend standpunt hebben ten aanzien van voorrangsverlening op rotondes. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid mede omdat deze voorrangsregels daarbij niet consequent toegepast worden.

Stelling: ligt een fietspad dicht bij de rotonde (<8 meter) dan hoort het fietspad bij de rotonde en moet afslaand verkeer voorrang verlenen aan het rechtdoorgaande fietsverkeer (rechtdoor op dezelfde weg gaat voor).

Wij vinden dat we met ons allen oog moeten hebben voor de veiligheid van vooral de kwetsbare groep verkeersdeelnemers en niet moeten gaan voor alleen een snelle doorstroom. Door het veilig en aantrekkelijk te maken om de fiets te pakken promoten we het fietsen (bewegen is goed voor de gezondheid en ook voor met milieu).

Veiligheid is een voorwaarde voor vele forenzen (w.o. onze kinderen). Maar ook voor de ontwikkeling van het (fiets)-toerisme in met name onze provincie, is een duurzaam veilig fietswegennet van groot belang.

Wij hopen dat dit idee overgenomen en uitgevoerd zal worden, maar doen hierbij tevens een oproep  aan de (lokale)overheid om het Verkeers- en Vervoersplan hierop aan te passen.

Juridische onderbouwing:  Binnen de juridische en verkeerskundige vakwereld bestaat er brede steun voor dit idee. Al in 2002 is een CROW.-werkgroep (CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is), met een aanvullende aanbeveling 126a gekomen is. Hierin staat onder meer de dringende aanbeveling om vormgeving en voorrangsregeling van een rotonde op elkaar aan te passen. Wanneer de wegbeheerder fietsers toch uit de voorrang wil halen, moet zij het fietspad minstens tien meter uitbuigen, om bovengenoemde juridische problemen te voorkomen. Wij hopen dat we dit idee kunnen realiseren mede omdat dit nu juist zo’n idee is waar wij van horen dat er gewoon geen geld voor is!