6 Idee van: Geert-Jan van der Burgt Publicatiedatum: 31 maart 2020

AgriFuture: samen de toekomst naar voren halen

De Nederlandse landbouw staat voor grote uitdagingen. Naast produceren van voedsel en grondstoffen zijn ook schoon water, schone lucht en aantrekkelijk landschap producten.

Op die terreinen zijn al veelbelovende resultaten geboekt. Maar nog nergens is het op akkerbouwbedrijven integraal uitgevoerd. Dat gaan we nu doen.

Op de proefbedrijven Kollumerwaard (Zoutkamp) en Ebelsheerd (Nieuw Beerta) van SPNA (www.spna.nl) willen we een deel van de bedrijfskavels apart inrichten voor AgriFuture: de akkerbouw van de toekomst. Daar omheen willen we met twee keer 25 boeren als ambassadeurs en voorlopers aan de slag.

Proefbedrijven

Op beide locaties wordt innovatief gewerkt op  vele praktische aspecten waaronder inpassing van regionale nutriëntenstromen, mengteelt, bloemstroken, strokenteelt, mechanische onkruidbeheersing, minimale inzet van kunstmest en energiebesparing en – winning.

Met deze manier van akkerbouw bedrijven willen we ambitieuze maar realistische natuur- en milieudoelstelling behalen resulterend in een ecologisch, bedrijfseconomisch en sociaal vitaal Gronings platteland.

Goede kandidaten voor ambassadeurs zijn de telers uit de voormalige “Veldleeuwerik” groepen.

 

Uitvoering

De proefboerderijen Kollumerwaard en Ebelsheerd van SPNA zijn de uitgelezen plaatsen om “AgriFuture” te huisvesten en de ambassadeurs te organiseren en begeleiden. Faciliteiten, medewerkers, ervaring met zowel biologische als gangbare akkerbouw, regionaal netwerk, samenwerking met andere partijen: het is er allemaal.

Projectduur en financiën

De omschakeling van een technisch gestuurde akkerbouw naar een ecologisch ingerichte akkerbouw vraagt tijd. Alle aspecten moeten op elkaar worden afgestemd, en bodem en omgeving moeten groeien naar een nieuw evenwicht. Daarvoor is acht jaar nodig.

De begrote kosten bedragen 4,5 miljoen euro over 8 jaar verspreid.

SPNA en Louis Bolk Instituut hebben in een prospectus het onderdeel “proefbedrijf Kollumerwaard” beschreven. Voor proefbedrijf Ebelsheerd geldt een zelfde aanpak en benodigd budget. Het onderdeel “Ambassadeurs” staat niet in de prospectus maar is al wel op hoofdlijnen door het initiatief-team van SPNA uitgewerkt.

Prospectus:

https://www.spna.nl/downloads/8788-AgriFuture_Prospectus_1901925-07-W01-S2.pdf#zoom=100