Gebruiksvoorwaarden

De website Toukomst wordt beheerd door Nationaal Programma Groningen, dat in het leven is geroepen om te werken aan een goede toekomst voor elke Groninger. Nationaal Programma Groningen heeft daartoe de website “Toukomst” ontwikkeld.

Toukomst is een website voor ideeën in de provincie Groningen. Middels de website willen we alle Groningers de kans geven om mooie en goede ideeën in te sturen, waarvan een aantal in de komende tijd gerealiseerd kunnen worden en waardoor we met elkaar kunnen bouwen aan een goede toekomst. Alle ideeën die via de website worden verzameld worden ook gebruikt voor het maken van een visie voor Groningen in 2040.

Aan het gebruik van de website Toukomst zijn deze Gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van Toukomst, ga je met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Nationaal Programma Groningen schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.1      Toukomst biedt alle Groningers de mogelijkheid om ideeën voor Groningen in te dienen.
1.2     Je kan jouw idee indienen door op de knop ‘stuur je idee’ te klikken.
1.3      Om vervolgens een idee te kunnen uploaden, moet je eerst een account aanmaken. Nationaal Programma Groningen maakt onderscheid tussen een uitgebreid en een basis account.
1.4      Nadat jouw registratie is afgerond, je een account hebt aangemaakt en jouw registratie hebt bevestigd, kan je jouw idee uploaden.
1.5      Nationaal Programma Groningen wil graag een duidelijk beeld van jouw idee krijgen. Nationaal Programma Groningen vragen jou daarom om een titel, een omschrijving van het idee en op welke locatie en in welke gemeente jouw idee van toepassing is. Ook is het mogelijk dat je een afbeelding van jouw idee uploadt.
1.6      Na de indiening van het idee krijg je een e-mail om jouw indiening te bevestigen. Vervolgens checkt Nationaal Programma Groningen of jouw inzending voldoet aan de spelregels.
1.7      Nadat Nationaal Programma een controle op de indiening heeft uitgevoerd krijg je een e-mail of jouw idee wordt geplaatst.
1.8      Via de website Toukomst worden persoonsgegevens van jou verwerkt. Je geeft met het indienen van een idee ook de toestemming voor alle vormen van verwerking die binnen de scope van de website noodzakelijk zijn. Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring van Toukomst voor meer informatie.

 

Artikel 2. MISBRUIK VAN DE WEBSITE

2.1      Het is verboden Toukomst te gebruiken voor handelingen die de wet schenden of inbreuk maken op rechten van anderen.
2.2      Indien naar het oordeel van Nationaal Programma Groningen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Nationaal Programma Groningen of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Nationaal Programma Groningen gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.3      Indien Nationaal Programma Groningen constateert dat jij deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, of van derden een klacht hierover ontvangt, mag Nationaal Programma Groningen zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4      Nationaal Programma Groningen is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.5      Nationaal Programma Groningen kan de schade als gevolg van overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden op jou als gebruiker van Toukomst verhalen. Je vrijwaart Nationaal Programma Groningen van alle claims van derden in verband met door jou geplaatste informatie.

 

Artikel 3. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1      Nationaal Programma Groningen spant zich in om Toukomst beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2      Nationaal Programma Groningen onderhoudt Toukomst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Nationaal Programma Groningen dit zoveel mogelijk uitvoeren als het gebruik van Toukomst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

 

Artikel 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1      Toukomst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van Nationaal Programma Groningen (of haar toeleveranciers). Deze mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd of gebruikt zonder aparte schriftelijke toestemming van Nationaal Programma Groningen, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk of op grond van de licentie van de toeleverancier is toegestaan.
4.2      Door de indiening van jouw idee op Toukomst geef je Nationaal Programma Groningen een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om de uitwerking van dit idee, de afbeeldingen en eventuele foto’s in te zetten voor Groningen, inclusief toekomstige aspecten daarvan. Nationaal Programma Groningen mag dit openbaar maken, verveelvoudigen en in gewijzigde vorm gebruiken, waaronder ook jouw idee bundelen met andere ideeën.
4.3      Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Nationaal Programma Groningen naar eigen inzicht besluiten tot aanpassing of verwijdering van de informatie.
4.4      Alleen met jouw toestemming vermelden we jouw naam bij het idee.
4.5      Nationaal Programma Groningen is niet verplicht de (gebundelde) ideeën uit te voeren. Aan de hand van een stemming door Groningers en een publieksjury worden er drie (gebundelde) ideeën uitgekozen.

 

Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1      De inhoud van Toukomst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Nationaal Programma Groningen garandeert niet dat de op Toukomst verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
5.2      Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Nationaal Programma Groningen geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de website.
5.3      Nationaal Programma Groningen is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4      Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Nationaal Programma Groningen meldt.
5.5     In geval van overmacht is Nationaal Programma Groningen nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 6. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

6.1      Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Nationaal Programma Groningen jaarlijks worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt schriftelijk aan jou kenbaar gemaakt.
6.2      Nationaal Programma Groningen zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aankondigen zodat je daar tijdig kennis van kan nemen.

 

Artikel 7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1      Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van Toukomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2      Voor zover dwingend recht niet anders voorschrijft, zullen alle geschillen in verband met Toukomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waarin Nationaal Programma Groningen gevestigd is, te weten de rechtbank Noord-Nederland.
7.3      Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
7.4      De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Nationaal Programma Groningen wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.
7.5      Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.6     Nationaal Programma Groningen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die Toukomst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.