De bundelgroepen

We hebben de ruim 900 ideeën geanalyseerd en gekeken naar overkoepelende thema’s. Daaruit zijn 49 bundelgroepen gekomen, waarin ideeën elkaar kunnen aanvullen en versterken.

 1. Erfgoed herbestemmen en beleefbaar maken
  Groningen barst van het erfgoed: de oude boerderijen, de dorpsgezichten en de borgen spreken tot de verbeelding. Niet al het erfgoed is toegankelijk en beleefbaar voor bewoners en bezoekers. Hoe maken we het Groningse erfgoed een trekpleister voor de omgeving?
 2. Bijzondere overnachtingsplekken
  Veel indieners hebben ideeën ingestuurd voor het creëren van bijzondere plekken om te overnachten. Hoe komen we tot meer nieuwe bijzondere overnachtingsplaatsen in de provincie?
 3. Musea
  De historie en de verhalen van Groningen opnieuw beleven: veel Groningers hebben hier behoefte aan. Voor Toukomst zijn er veel ideeën ingediend voor het oprichten van nieuwe musea. Welk museum/welke musea moet(en) volgens jullie een plek krijgen in Groningen?
 4. Duurzaam toerisme en bezinningstoerisme
  Rust en ruimte zijn kwaliteiten van Groningen. Hoe creëren we in Groningen voor bezoekers plekken om tot rust te komen?
 5. Meer bossen en bomen
  Het open landschap in Groningen wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd zijn er bij Toukomst veel ideeën ingediend voor het aanplanten van bomen en het aanleggen van nieuwe bossen. Hoe kunnen we, met respect voor de openheid van het landschap, aan deze wens voldoen?
 6. Voedselbossen en moestuinen
  Veel Toukomstideeën gaan over de aanleg van voedselbossen en moestuinen. Hoe kunnen we, met respect voor de openheid van het Groninger landschap, komen tot een netwerk van (lokale) voedselbossen?
 7. Wad en Wierden
  De Wadden en het wierdenlandschap in Groningen zijn bijzonder en uniek. Veel Toukomstideeën gaan over de beleving en/of de opwaardering van dit landschap. Hoe maken we van ‘wad en wierden’ een samenhangende en leefbare regio voor bewoners en bezoekers?
 8. Toeristische trekpleisters in het Ommeland
  Er is behoefte aan nieuwe trekpleisters in het Ommeland. Dit om de aantrekkingskracht van de regio voor toeristen te vergroten. Welke bestemmingen ontbreken? En: welke moeten worden versterkt?
 9. Varen, watersport, diepen, maren en kanalen
  Het waternetwerk van Groningen spreekt tot de verbeelding. Maar… er missen belangrijke schakels. Oude waterlopen moeten worden hersteld. De beleefbaarheid vanaf het water moet worden vergroot en het vaarnetwerk is niet overal toegankelijk en/of aantrekkelijk genoeg. Hoe zorgen we voor het herstel van het waternetwerk en maken we Groningen vaarklaar
 10. Wandel- en fietsnetwerk verbeteren
  Het wandel- en fietsnetwerk van Groningen kan veel beter. Bijzondere plekken kunnen meer met elkaar worden verbonden, zodat de schoonheid van het Groninger landschap meer naar voren komt. Hoe kunnen we wandelaars en fietsers meer laten genieten van onze provincie?
 11. Vergroten biodiversiteit
  Het vergroten van de biodiversiteit is een wens van veel Groningers. De Toukomstideeën vormen één groot netwerk van maatregelen en initiatieven die hieraan bijdragen. Hoe zorgen we voor een samenhangend plan om de biodiversiteit in de provincie te vergroten.
 12. De kracht van het Groninger landschap
  Veel Toukomstideeën gaan over kansen en bedreigingen voor het Groninger landschap. Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar samenwerken om de kwaliteit van het landschap te herstellen en te vergroten?
 13. Betere OV-verbinding tussen Groningen en de rest van Nederland en Europa
  Groningen heeft behoefte aan betere OV-verbindingen met de rest van Nederland en Europa. Eerdere initiatieven, zoals de Zuiderzeelijn, zijn niet doorgegaan. Hoe krijgen we tóch voor elkaar dat Groningen beter en sneller bereikbaar wordt van buiten de provincie?
 14. Samen tegen armoede
  In Groningen groeien relatief veel kinderen op in armoede. Het project ‘samen tegen armoede’ gaat over gelijke kansen voor alle Groningers. Hoe zorgen we ervoor dat de Toukomstideeën over armoede gezamenlijk leiden tot een nieuwe, innovatieve en structurele aanpak van het probleem?
 15. Slim regionaal vervoer binnen Groningen
  Inwoners hebben behoefte aan betere vervoersverbindingen in het Ommeland. Hoe kunnen alternatieve vormen van vervoer een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid binnen de provincie Groningen?
 16. Auto(wegen) en verkeersveiligheid verbeteren
  Er is behoefte aan verbetering van het autonetwerk en de verkeersveiligheid. Wat is de oproep aan de provincie? Wat zou er structureel verbeterd moeten worden?
 17. Sport en spel
  Meer sport, spel en beweging voor de hele provincie; dát is wat veel Groningers willen. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar?
 18. Innovatieve zorg
  Zorg is belangrijk voor iedere Groninger. Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst goede zorg beschikbaar is voor alle inwoners? En hoe kan dit op een innovatieve en vernieuwende manier?
 19. Leren en vertellen over Groningse cultuur en omgeving
  Wij Groningers zouden veel trotser mogen zijn op onze cultuur. Hoe houden we elkaar een ‘Groningse spiegel’ voor die de trots terugbrengt? Oftewel: hoe laten we elkaar de schoonheid van de provincie en haar cultuur zien?
 20. Nieuwe democratie in Groningen
  We willen de Groninger stem laten klinken. De stem van de inwoners moet beter gehoord worden. Zij moeten kunnen meedenken en meebeslissen over het wonen, werken en leven in hun eigen provincie. Maar hoe doen we dat? Hoe komen we de achterkamertjes uit en gaan we beter regionaal samenwerken?
 21. Pop-up in Groningen
  Plekken voor tijdelijke initiatieven voor kunst, retail, innovatie en duurzaamheid: hoe gaaf is dat?! Denk aan het Suikerunieterrein in de stad Groningen. Hoe creëren we aantrekkelijke én vernieuwende plekken in onze provincie?
 22. Jonge Groningers
  Jonge Groningers; we hebben ze keihard nodig voor de toekomst van de provincie. Door wonen, werken én recreëren aantrekkelijker te maken, houden we deze groep in de regio. Op die manier voorkomen we tekorten in de zorg en de techniek. Hoe maken we de provincie aantrekkelijker voor deze jonge mensen?
 23. Woonplekken voor ouderen
  De inwoners van de provincie Groningen worden steeds ouder. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen? En kunnen we woonvormen ontwikkelen waar verschillende leeftijdsgroepen en verschillende voorzieningen worden gecombineerd?
 24. Zelfvoorzienende woongemeenschappen
  In Groningen bestaan heel mooie ideeën over zelfvoorzienende woongemeenschappen. Gemeenschappen die zelf in hun voedsel en energie voorzien en gezamenlijke faciliteiten hebben. Hoe zetten we deze gemeenschappen op? Wat is daar voor nodig?
 25. Nieuwe woonplekken in het Ommeland
  Het Ommeland zou wel wat meer woonruimte kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor starters en gezinnen. Wat is daarvoor nodig? Hoe realiseren we deze woonruimte?
 26. Apps en platforms om ontmoetingen te bevorderen
  Elkaar ontmoeten is en blijft belangrijk. Hoe kunnen we bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten? Kunnen we bijvoorbeeld een app ontwikkelen of een online platform?
 27. Multifunctionele ontmoetingsplekken voor bewoners en bezoekers
  Groningers en bezoekers die samenkomen op multifunctionele ontmoetingsplekken… Hoe mooi is dat? En dan het liefst op plekken in de hele provincie waar verschillende functies en initiatieven worden gecombineerd. Zodat je door de inkomsten uit verschillende bronnen ook op lange termijn financieel gezond blijft. Hoe en waar realiseren we samen deze multifunctionele ontmoetingsplekken?
 28. Regiomarketing en positieve beeldvorming over Groningen
  De rest van Nederland (en de wereld) moet het nu maar eens écht gaan zien: Groningen heeft van alles te bieden! Hoe kunnen we dit het beste laten zien? En hoe creëren we tegelijkertijd een positief gevoel over de provincie en haar inwoners?
 29. Meer kunst en cultuur in het Ommeland
  Meer ruimte voor culturele en kunstzinnige initiatieven in het Ommeland… dat is een wens van vele Groningers. Hoe zorgen we ervoor dat deze wens in vervulling gaat?
 30. Co2 neutraal wonen en bouwen
  Om woningen in de provincie Groningen CO2 neutraal te maken, zou je nieuwe manieren en verdienmodellen kunnen ontwikkelen. En ja, ook voor de woningen die te maken hebben met aardbevingsschade. Hoe pakken we dit aan?
 31. Volkstheater in het Ommeland
  Een jaarlijks terugkerend theaterspektakel in de provincie. Met een volkstheater en het betrekken van lokale gemeenschappen als belangrijk onderdeel. Wie en wat hebben we hiervoor nodig?
 32. Erkenning Groninger situatie in de vorm van kunst of landmark
  Er moet een groots kunstwerk of monument in de provincie komen. Iets dat in het oog springt én positieve energie geeft. Hoe creëren we een werk van wereldklasse, zodat ook bezoekers kennis kunnen maken met het bijzondere verhaal van Groningen?
 33. Combineren verduurzaming, oplossen aardbevingsschade en versterking
  Groningers willen graag meer zeggenschap over het oplossen van schade door aardbevingen en bij de aanpak van de versterking. Ook willen de inwoners van de provincie meer invloed op het verduurzamen van de woningen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit lukt?
 34. Gezond eten op scholen en in (sport)kantines
  Gezond eten is een must op plekken waar jongeren komen. Denk aan: scholen, (sport)kantines en buurthuizen. Hoe maken we gezond eten op deze plekken toegankelijk?
 35. Gezond leven en gezond eten
  Nóg zo’n belangrijk thema: gezond leven en gezond eten. Belangrijk voor iedere Groninger. Hoe kunnen we op een slimme manier mensen helpen gezonder te leven en gezonder te eten?
 36. Projecteducatie en werkplaatsen buiten school
  Groningers willen meer aandacht voor kansengelijkheid en algemene ontwikkeling van kinderen. Denk aan: kunst, filosofie, theater, natuureducatie, burgerschap en zelfverdediging. Welke organisaties kunnen hierin voorzien? In welke vorm? Hoe kan dit georganiseerd worden?
 37. Aanvullend leren en verlengde schooldagen op basisscholen en middelbare scholen
  Groningers willen meer aandacht voor kansengelijkheid en algemene ontwikkeling van kinderen. Welke aanvulling op het bestaand schoolprogramma is hiervoor nodig? In welke vorm? Hoe kan dit georganiseerd worden?
 38. Groningse vakscholen: jongeren opleiden voor een praktisch vak
  Er is behoefte om meer mensen laagdrempelig een vak te leren, waarbij ze direct in de regio aan het werk kunnen. Dit zou ingevuld kunnen worden door vakscholen in te richten waarbij jongeren een vak leren en zicht hebben op een arbeidsplaats. Wat is nodig om een vakschool goed te laten functioneren?
 39. Investeren in startende bedrijven (inclusief startups en scale-ups)
  Hoe kun je beginnende bedrijven en start-ups op weg helpen in de regio? Is dat bijvoorbeeld door een investeringsfonds voor startende bedrijven?
 40. Pilots op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en klimaat
  Uit de ideeën blijkt een behoefte om te experimenteren met projecten op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaat. Hoe kunnen deze experimenten worden gecombineerd en hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk Groningers meedoen aan de experimenten?
 41. Waterstof
  Waterstof biedt kansen, blijkt uit de ideeën. Groningers zien kansen voor waterstof als manier om invulling te geven aan de energietransitie en het versterken van de bedrijvigheid. Wat is de krachtigste manier om iets met waterstof te doen? Hoe levert waterstof de meeste banen op? Een expertisecentrum? Een testlocatie voor waterstof? Living labs inrichten?
 42. Digitalisering van bewoners en bedrijven
  Groningen én haar inwoners digitaal vaardig: dat is een prachtige uitdaging. Hierbij gaat het om digitale vaardigheden, apparaten en toegang tot het internet. Er is veel IT-kennis aanwezig in de regio, maar deze kennis wordt nog niet genoeg gedeeld. Hoe kun je dit organiseren? Hoe kunnen mensen elkaar vinden?
 43. Snel internet voor bewoners en bedrijven
  Internet is een basisbehoefte. Voor alle bewoners en bedrijven in Groningen zou een snelle internetverbinding beschikbaar moeten zijn. Hoe zorgen we ervoor dat dit er ook écht komt?
 44. Verbeteren van vestigingsklimaat voor bedrijven
  Door het vestigingsklimaat in Groningen te verbeteren, zouden we veel mooie bedrijven kunnen aantrekken. En dat betekent: werkgelegenheid! Hoe haal je bedrijven met veel arbeidsplaatsen naar Groningen?
 45. Sociale (dorps)bedrijven
  In Groningen willen we graag werkplekken creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vroegtijdig schoolverlaters. Dit om hen een bijdrage te laten leveren in de lokale gemeenschap. Wat moet je hiervoor inrichten? Welk werk kan er gedaan worden in het dorpsbedrijf?
 46. Lokale voedselproductie
  Er wordt in Groningen prachtig voedsel geproduceerd. Er zou een systeem moeten ontstaan waarbij lokaal produceren op schaal verbonden is aan de lokale afzetmarkt. Hoe richt je dit in? En wat is nodig om vraag te creëren?
 47. Transitie van het landbouwsysteem
  Hoe mooi zou het zijn als we in Groningen vooroplopen als het gaat om kennis en ontwikkeling op het gebied van de transitie in de landbouw? Een transitie die in heel Nederland gaande is. Denk aan: verduurzaming van de landbouw, natuurinclusieve landbouw, biologisch telen, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en transitie van bio-industrie naar meer milieuvriendelijke teelt. Welke bijdrage levert Groningen op dit moment aan de transitie van de grootschalige landbouw? En hoe worden we koploper op dit vlak?
 48. Lokale energieopwekking
  Je eigen energie opwekken… Het is mooi als je daar de ruimte en de vrijheid voor krijgt in bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Hoe gaat dit in z’n werk? En hoe zet je zoiets op? Hoe geven we Groningers de kans om hun eigen energie op te wekken?
 49. Innovatieve bedrijvigheid
  Bevorderen van nieuwe producten, diensten en processen door bedrijven. Hoe kun je bedrijven laten profiteren van alle kennis die er in de regio is? Hoe maak je innovatie binnen bestaande bedrijven en organisaties mogelijk?